Algmene voorwaarden en Privacy verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Omwille van onze drukke agenda en uit respect voor ieders tijd, dienen consultaties steeds minstens 48u op voorhand geannuleerd of verzet te worden. Consultaties die niet of niet tijdig geannuleerd of verzet werden, zullen we helaas moeten aanrekenen.

Bij voorleggen van een doktersattest wordt dit bedrag kwijtgescholden.

Indien wij zelf door omstandigheden een consultatie moet verzetten, zullen wij je hierover zo snel mogelijk contacteren en een passende oplossing trachten te vinden.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Leverings-, reservatie- of administratieve kosten die worden aangerekend, worden apart vermeld.

Producten besteld via de webshop, zullen zo snel mogelijk, maar zeker binnen de 7 dagen worden verzonden, tenzij tijdens sluitingsperioden die worden aangegeven door middel van een gekleurde banner of popup venster. In dat geval worden producten verzonden na de aangekondigde datum.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België. De levering gebeurt door DPD, DHL of Bpost. Voor levering naar andere landen, gelieve eerst contact op te nemen via e-mail of telefoon (zie contactpagina).

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan odile@healthandhabits.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Health&Habits.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Health&Habits te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

In geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen naar odile@healthandhabits.be. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail, dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 10,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals producten met korte THT of voorbij de THT datum, die aan verlaagde prijs aangekocht werden.
  • voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals voedingsproducten.

Annuleringsbeleid abonnementen

Je kunt ten allen tijde jouw abonnement stop zetten met een opzegtermijn van 1 maand. Door ons een mail te sturen naar odile@healthandhabits.be kun je de stopzetting aanvragen.

PRIVACYVERKLARING

Health&Habits, gevestigd op de Vossenberglei 8, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Health&Habits
Vossenberglei 8
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Odile@healthandhabits.be
+32 486 688 411

Persoonsgegevens die wij verwerken

Health&Habits verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Odile@healthandhabits.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Health&Habits verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Health&Habits neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Health&Habits) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Health&Habits bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Health&Habits verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Health&Habits blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Health&Habits gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Health&Habits gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Health&Habits en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Odile@healthandhabits.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Health&Habits wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de privacycommissie. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Health&Habits neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Odile@healthandhabits.be